แบบฝึกหัดคลื่นเสียงกับการได้ยิน
เสียงและการได้ยิน
    ให้นักเรียนเติมคำ หรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
  1.เสียงเกิดขึ้นจาก……………………………………………………
  2.เสียงเป็นคลื่นชนิดใด………………………………………………
  3.เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้ฟังต้องอาศัย………………
  4.อากาศ  น้ำ  เหล็ก  เสียงสามารถเดินทางผ่านสิ่งใดได้เร็วที่สุด……
  5.จากสมการ v = f l    , l เป็นสัญลักษณ์  ใช้แทน……………………
  6.จากสมการ v = f l    ,  f   ในเรื่องเสียง เป็นสัญลักษณ์ใช้แทน………
  7.จากสมการ   v  =  331 + 0.6t   เป็นสมการหนึ่ง  เมื่อต้องการหาค่า  v  แสดงว่าต้องการหาค่าอะไร…………………….
8. จากข้อ 7.  t  เป็นสัญลักษณ์ ใช้แทน……………………………….
  9.สิ่งที่ทำให้ อัตราเร็วของเสียง เปลี่ยนไปมีอะไรบ้าง ( 1 อย่าง )…………………………………………
 10.ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติของเสียง มา 1 อย่าง …………………


                                        กลับหน้าหลัก             ไปทำแบบทดสอบหลังเรียน